X9588 Chris Ofili_Balotelli (Sweet Cocktail) 1_2014 retouched