X9584 Chris Ofili_Balotelli (Cocktail) 2_2014 retouched