Hamilton-Kerstin_Zero-Point-Energy_2_2016_ModernaMuseet_press