04_Hong-Kai WANG_Music While We Work_Photo by You-Wei CHEN